Sotesta sanottua

Kuntavaaleissa on kyse suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Työmme oikeudenmukaisen #sote-uudistuksen puolesta jatkuu myös vaalien jälkeen.Professori Juhani S. Lehto:

“Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuskirjallisuus on tuottanut näyttöä yli kymmenestä keskeisestä maakuntien edessä olevasta sääntelyn haasteesta. Niitä ovat muun muassa ”kerman kuorinta”, yli- ja alitarjonta, kustannusten siirto, ”sisäänheittotuotteet”, uudistumisen hidastuminen, kilpailu palvelun laadun kustannuksella, kilpailu niukoista tuotannon tekijöistä, yhteistyön heikentyminen, monopolisoituminen, jatkuvuusja saatavuushäiriöt ja palvelurakenteen vinoutuminen.

Hallituksen esityksen yleisperusteluihin sisällytetyssä vaikuttavuusarvioinnissa on tunnistettu useita näistä haasteista. Itse lakiluonnos sen sijaan sisältää varsin niukat sääntelykeinot niiden hallitsemiseen.”

Yhteiskuntapolitiikka: Sote-markkinat julkisen sääntelyn haasteena 6.3.2017Olavi Ylikorkala, professori emeritus, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri:

“Kuitenkin Health Powerhouse Indexin tuorein raportti 26.01.2017 todistaa täysin toista; Suomen sairaanhoidon kustannustehokkuus oli voittaja 35 eurooppalaisen maan vertailussa vuodelta 2015. Itse sairaanhoidon laadussakin Suomi ylsi 8. sijalle jättäen taakseen mm. sellaiset mallimaat kuin Tanskan, Ruotsin, Itävallan, Ranskan ja Englannin.”
Helsingin Yliopisto, viikon juttu 13.3.2017Sote-selvitysmies Soininvaara:

“Valin­nan­va­pauden talou­del­li­sissa peli­sään­nöissä on niin pa­hoja puut­teita, et­tä ko­ko uudis­tuk­sesta on tu­lossa talou­del­linen katast­rofi. Valtio­va­rain­mi­nis­teriö tu­lee pi­tämään huo­len sii­tä, et­tä me­not ei­vät kas­va, jo­ten talou­del­linen katast­rofi muut­tuu ra­han lop­puessa hoidol­li­seksi kurjuu­deksi.”
Lääkärilehti 17.3.2017Yle Uutiset:

"Murskakritiikki professoreilta Heikki Hiilamo, Jussi Huttunen, Martti Kekomäki ja Anneli Pohjola, joista ⅘ ovat sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän jäseniä."
Yle Uutiset 27.2.2017

"Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmän laatimassa raportissa nähdään markkinoiden ja kilpailun tuomisessa terveydenhuoltoon mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä riskejä."
Yle Uutiset 28.11.2016

"Lakiluonnos antaa vajavaista tietoa soteuudistuksen valinnanvapaudesta – professori vaatii lausuntokierroksen pysäyttämistä"
Yle Uutiset 16.3.2017Muualla Suomen mediassa:

Tuleeko sote-uudistuksesta historian suurin yt-prosessi? kysyy professori Juhani Lehto.
HS mielipide 24.3.2017

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE vaatii aikalisää valinnanvapauslain valmistelulle. SOSTEn mukaan valinnanvapaus ehdotetulla tavalla vaarantaa sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
SOSTE ry 23.3.2017

KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena.
KHO 22.3.2017

HUS:n kolme nykyistä ja kaksi eläkkeellä olevaa professoria tai ylilääkäriä: “Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä paranna hoitoa.” Mukana kokoomuksen Sirpa Asko-Seljavaara.
Lääkärilehti 10.1.2017

THL:n mielestä mallin yksityiskohtia harkittava: “Suomen oloihin heikosti sopiva tai yksityiskohdissaan keskeneräinen malli voi entisestään hankaloittaa palvelujen integraatiota, heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehityksen jarruttamista.”
THL 24.3.2017

“[...] sotea valmistelevat keskeiset virkamiehet, kansliapäälliköt Martti Hetemäki (VM), Päivi Sillanaukee (STM), Asko Välimaa (OM) ja alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti (STM, VM) esittävät nyt valinnanvapausmallin lykkäämistä epärealistisen aikataulun takia.”
Suomen Kuvalehti 14.3.2017Kuntavaaleissa on kyse suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Työmme oikeudenmukaisten palveluiden puolesta jatkuu myös vaalien jälkeen.Jaa Facebookissa   Jaa Twitterissä   Jaa sähköpostitse